Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys (hyväksytty yhtiökokouksessa 16.9.2013)

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lumituuli Oy ja kotipaikka Lumijoki.

2. Yhtiön toimiala

Yhtiö tuottaa sähköenergiaa, pyrkii edistämään tuulivoiman käyttöönottoa erityisesti Suomessa ja voi harjoittaa energia-alan konsultointia.

3. Osakepääoma ja osakkaan oikeus tuulisähköön

Yhtiöllä on A-, B-, ja C-osakkeita.

Osakesarjan A tai B osake oikeuttaa ostamaan yhtiön tuottamaa tuulisähköä 500 kilowattituntia kalenterivuoden aikana. Hallitus päättää sähkön myyntihinnasta ja se seurailee pörssisähkön hintaa. Osakesarjan C äänivallaton osake oikeuttaa 20 euron vuosittaiseen etuoikeutettuun osinkoon.

Mikäli yhtiön sähköntuotanto jää jonain vuonna sellaiseksi, ettei kaikille halukkaille osakkaille riitä myytäväksi 500 kilowattituntia osaketta kohden, myydään heille osaketta kohden niin paljon yhtiön tuottamaa tuulisähköä kuin on mahdollista.

4. Yhtiön johto

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kuuteen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5. Yhtiön toiminimen kirjoitus

Yhtiön toiminimen kirjoittaa hallitus tai toimitusjohtaja.

6. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7. Poistettu.

8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkityihin tai muuten yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä.

9. Yhtiökokous

Yhtiökokous voidaan järjestää Lumijoella tai Helsingissä. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:
- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
- tilintarkastuskertomus
- laadittu ääniluettelo

Kokouksessa on päätettävä:
- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta,
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta

Kokouksessa on valittava:
- hallituksen jäsenet ja varajäsenet
- tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä.

Äänestyksissä ja vaaleissa äänet lasketaan seuraavasti:

Yhtiön A-osakkeet tuottavat äänestyksissä 20 ääntä osaketta kohden, B-osakkeet yhden äänen osaketta kohden ja C-osakkeet ovat äänivallattomia, paitsi jos niille ei ole maksettu osinkoa 8 kk kuluessa tilikauden päättymisestä, jolloin niillä on yksi ääni kunnes osinko on maksettu.

10. Yhtiön purkamisesta

Yhtiötä purettaessa jäljellä oleva pääoma jaetaan ensin 210,2 euron verran C-osakesarjan osakkeille, sitten 210,2 euron verran B-osakesarjan osakkeille, sitten 210,2 euron verran A-osakesarjan osakkeille. Tämän jälkeen mahdollinen ylijäämä jaetaan kaikille omistajille, suoraan verrannollisesti omistettuihin osakemääriin.

11. Voitonjaosta

Lukuunottamatta C-osakkeille maksettavaa etuoikeutettua osinkoa yhtiö käyttää tulonsa ensisijaisesti uusiin investointeihin tai niihin johtaviin toimiin. Yhtiö ei jaa muille osakkeille tilikauden voitostaan osinkoa, ellei yhtiökokouksessa päätetä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä toisin.