Yhtiön kuulumisia osakkaille

LISÄÄ TUULISÄHKÖÄ OSAKKAILLE

Keväällä tiedotimme, että Lumituulen Sähkäle-voimalan uusiminen viivästyy voimalatoimittajan kaupasta vetäytymisen vuoksi. Osakkeita vuoden alussa merkinneet eivät näin ollen olisi olleet saamassa osakassähköä uudesta voimalasta.

Yhtiö on kuitenkin hankkinut tuulisähköä osakasyhtiöltään Larsmo Vindkraftilta, ja nyt sitä riittää myytäväksi myös uusien osakkeiden omistajille. Jokaisella osakkeella saa ostaa 500 kWh sähköä vuodessa ja osakassähkön hinta on tällä hetkellä 5,95 snt/kWh.

Olet sitten vanha tai uusi osakas: jos haluat ostaa osakassähköä uusilla osakkeillasi ilmoittaudu 15.9. mennessä osoitteessa:

https://www.lumituuli.fi/uudetosakkeet

Sähkäleen uusimishanke jatkuu edelleen ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen 2013. Lisäksi esiselvitetään tuulipuistoa myös muualla.

OULUNSALO-HAILUOTO-TUULIPUISTON NATURA-ARVIOINNIN LAUSUNTO

Lumituuli on jo neljä vuotta aktiivisesti kehittänyt yhdessä Oulun Seudun Sähkön ja Metsähallitus Laatumaan kanssa tuulipuistoa Oulunsalon ja Hailuodon väliselle merialueelle. Ennen vesi- ja rakennuslupien hakemista tuli hankkeen vaikutukset läheisiin Natura 2000 -verkoston alueisiin arvioida ja näistä arvioista pyytää lausunto viranomaiselta. Mikäli ilmenisi, että hanke heikentää merkittävästi jonkin lähistöllä olevan Natura-alueen luontoarvoja, lupia ei voida myöntää kuin poikkeustapauksessa.

Täydennetty tuulipuistohankkeen Natura-arviointi jätettiin viranomaiselle joulukuussa 2011. Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on antanut lausuntonsa tehdystä arvioinnista koskien tuulipuiston vaikutuksia Natura-alueisiin puiston lähettyvillä. Samaan aikaan Ympäristöministeriö on antanut lausuntonsa koskien alueelle suunniteltua kiinteää tieyhteyttä Hailuotoon.

Alue on geologisesti erikoinen maankohouma-alue, jossa hiekkaisilla vasta merestä nousseilla rannoilla kasvaa monia pioneerilajeja. Lisäksi alueen halki kulkee lintujen muuttoreittejä.

Ely-keskus lausuu arviossaan, että arvioinnissa ei ole osoitettu etteikö hanke saattaisi heikentää merkittävästi läheisten Natura-alueiden luontoarvoja. Suuri vaikutus olisi tuulipuiston aiheuttamalla jääeroosion vähentymisellä. Jos tuulipuisto olisi aiheuttamassa jääeroosion vähentymistä yhdessä Hailuodon tiehankkeen kanssa, sillä olisi jonkin asteisia epäedullisia vaikutuksia suojelualueiden rantojen vesi- ja rantakasvillisuuteen. Erityisesti mainitaan vaikutukset luontotyypeistä vedenalaisiin hiekkasärkkiin, ulkosaariston luotoihin ja saariin sekä ranta-alueiden kasvillisuuden uhanalaisiin lajeihin nelilehtivesikuuseen, upossarpioon ja rönsysorsimoon, jotka ovat riippuvaisia jäiden kuluttavasta vaikutuksesta. Edelleen merkittäviä vaikutuksia olisi linnuista kiljuhanheen sen muuton yhteydessä.

Lumituuli on luonnollisesti pettynyt tulokseen, joka vähintään aiheuttaa tuulipuiston suunnitteluun merkittäviä muutoksia ja saattaa koko hankkeen toteutumisen kyseenalaiseksi. Lumituuli ei kuitenkaan halua vaikuttaa heikentävästi Natura-alueiden ympäristöarvoihin.

Yva-arvioinnin yhteydessä on hankeyhteenliittymä tehnyt perustutkimusta ja kasvi- ja eläinkantojen inventointia omalla kustannuksellaan. Hankkeessa on esitetty mahdollisuuksia vähentää haittoja: pysäyttää voimalat kiljuhanhen muuton ajaksi, tiivistetty tuulipuiston aluetta vähentäen voimaloita ruoppausten vähentämiseksi ja esitetty toimia rantaniittyjen ylläpitämiseksi.

Energiatuotantojärjestelmien rakentaminen aiheuttaa poikkeuksetta ympäristövaikutuksia. Suuressa mittakaavassa tuulivoima on ympäristön kannalta ylivertainen vaihtoehto verrattuna muuhun energiantuotantoon. Katsottaessa laajemmasta näkökulmasta olisi tuulipuiston rakentaminen yhtiön mielestä ympäristön kannalta parempi ratkaisu kuin sen rakentamatta jättäminen.

Lumituuli jatkaa sellaisen ratkaisun etsimistä, joka mahdollistaa alueella tuulivoimarakentamisen vähäisemmillä ympäristövaikutuksilla.

Terveisin

Sampsa Hario, Lumituuli Oy:n toimitusjohtaja
Lumituulen hallitus

Forums: