Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston yvasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi ma 9.8.2010 lausuntonsa Oulunsalo-Hailuoto -tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tämä päättää ympäristövaikutusten arvioinnin.

Yhteysviranomainen katsoo, että selostus pitää sisällään pääpiirteittäin ne asiat, joita tuleekin esittää. Lausunto on aineistoltaan mittava, mutta siihen on jäänyt myös puutteita ja joitakin epävarmuustekijöitä.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen vaihtoehtojen vertailua ja toteuttamiskelpoisuutta ei analysoida selostuksessa riittävällä tavalla hankevaihtoehdoista VE2a, VE2b, VE3a ja VE3b.

Voimaloiden sijoittelussa tulisi pohtia myös sellaista vaihtoehtoa, joka jättäisi hankealueelle selkeän väylän lintujen muuttoreitille.

Valitun perustamistavan, betonikasuunin ympäristövaikutuksia ei ole selostuksessa juuri tuotu esiin.

Yhteysviranomainen toteaa kalasto-, kalastus- ja kalatalousvaikutusten arvioinnin täydentämisen tarpeelliseksi ja tämä tarkennus tulee tehdä luvanhakuvaiheessa.

Yhteysviranomainen katsoo, että tuulivoimaloiden maisemallisia ja meluvaikutuksia asutuksen kannalta tulisi selvittää tarkemmin yleiskaavoituksen yhteydessä.

Pohja-ainesten ruoppaus- ja läjityskelpoisuuteen ei ole tullut arvioinnin aikana riittävästi selkoa.

Yhteysviranomainen katsoo, että hankkeen toteuttaminen edellyttää muuttolintujen törmäysriskin päivittämistä.

Lausunto kokonaisuudessaan ovat luettavissa osoitteessa:
www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/yva > Ennen vuotta 2010 päättyneet YVA-hankkeet > Oulunsalo-Hailuoto-tuulipuistohanke / Hailuodon liikenneyhteys

Forums: