Enespa [vanha viesti]

Energiansäästöpalvelu Enespa Oy

Lumituulella on 31.8.1999 perustettu tytäryhtiö
Energiansäästöpalvelu Enespa Oy.
Se on Suomen ensimmäinen ESCO-toimintaan erikoistunut yritys. ESCO
(energy service company) on yritys, joka rahoittaa ja koordinoi
energiaa säästäviä investointeja. Se saa asiakkailta sijoituksen
korkoineen takaisin, jos säästöjä syntyy. Maksujen määrä sidotaan
syntyviin säästöihin, mikä tekee sijoituksesta asiakkaan kannalta
riskittömän. Sijoitus on asiakkaalle myös vaivaton, koska Enespa
huolehtii säästöinvestoinnin käytännön järjestelyistä.

Lumituuli hakee Enespan kautta rahoilleen tuottavaa ekologista
sijoituskohdetta. Tuulivoimahankkeiden välillä Lumituulella on tuloja,
jotka kannattaa sijoittaa tuottavasti. Enespan kautta rahoille haetaan
tuottoa ekologisesti järkevistä kohteista. Lumituuli omistaa Enespasta
tällä hetkellä vajaan 40 % osuuden. Tarkoitus on, että Lumituuli voi
tarvittaessa vapauttaa sijoittamansa varat tuulivoimaloiden
rakentamiseen.

Enespan ensimmäinen sopimus solmittiin Nokian kaupungin jäähallin
energiansäästöstä vuonna 2001. Vuoden 2002 kesällä Enespalla oli
viisi sopimusta.

Lisää tietoja Enespan
kotisivuilla
.

Mikko Jalas, 15.11.2001:

Miksi Lumituuli on sijoittanut ESPAan?

Lumituuli Oy:n liiketoiminta on ollut voitollista heti rakentamisvuoden jälkeisenä vuotena 2000. Yhtiö ei kuitenkaan ole voinut jakaa voittoa ulos, koska yhtiön voitto-tappio -tili on rakennusprojektin jäljiltä ollut vielä negatiivinen. Tulevaisuudessa osinkoa on mahdollista jakaa niin päätettäessä. Voimalainvestointiin kohdistuvien poistojen vuoksi liiketoiminnasta syntyy kuitenkin myös sellaista varallisuutta, jota ei voida edes niin haluttaessa jakaa osinkona yrityksestä ulos.

Liiketoiminnan positiivinen tulos on sijoitettava yhtiön kannalta järkevällä tavalla. Yhtiön toiminta-ajatuksena on toimia tuulivoima-alalla, mutta tällä alalla tehtävät investoinnit on toteutettava niille sopivina ajankohtina eikä tasaisen kassavirran tahdissa. Tämän vuoksi yhtiöllä on tarvetta lyhyellä tähtäimellä sijoittaa kassavarojaan myös tuulivoima-alan ulkopuolelle. Sijoituspäätöksissä hallituksen kriteerinä on ollut 1) sijoituksen riskittömyys, 2) sijoituksen tuotto ja 3) sijoituksen eettisyys.

Lumituulen hallitus on nähnyt ESPAan tehtävän sijoituksen monessa mielellä mielekkäänä. Ensinnäkin, energiasäästöliiketoiminta tarjoaa mahdolliseen melko riskittömään ja hyvätuottoiseen liiketoimintaan. Riskejä voidaan edelleen pienentää hajauttamalla sijoituksia sekä sopimusteknisillä ratkaisulla. Toinen syy on se, että ESPA liittyy keskeisesti Lumituulenkin toimialaan. Energiansäästöä koskevissa neuvotteluissa voidaan samalla keskustella myös tuulisähköstä, vaikka tämä ei liitykään itse sopimukseen. Lumituuli on tullut esiin myös ESPAn saamassa julkisuudessa.

Sijoitus on ollut myös eettinen: sillä pyritään tuomaan Suomeen ajatusta energiasäästöliiketoiminnasta, jolla voi olla ainakin lyhyemmällä tähtäimellä tuulivoimaa paljon suurempi merkitys mm. kasvihuonepäästöjen kannalta.

Onko ESPA ollut Lumituulen kannalta hyvä vai huono sijoitus?

ESPAn toiminta ei ole lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla, eikä sijoitettu raha ole vielä tuottamassa negawatteja energiasäästöinvestoinneissa. Rahallisesti ajatellen sijoitus ESPAan on kuitenkin tähänkin asti vastannut täysin Lumituulen muiden sijoituksien tuottoja. Molemmat yhtiöt ovat tehneet käytännössä riskittömiä korkosijoituksia, joiden tuotot ovat olleet 3-4% vuositasolla. Tässä mielessä ESPA siis vastaa Lumituuleenkin tavoitteita. Tällainen sijoitus on myös siinä mielessä likvidi ja realisoitavissa, että yhtiö voi alentaa osakepääomaansa ja jakaa sijoitetun pääoman ulos.

ESPAn perustamisella on myös osaltaan edesautettu energiansäästöliiketoiminnan käynnistymistä Suomessa. ESPA perustamisen jälkeen mm. Jaakko Pöyry yhtiöihin kuuluva Energia-Ekono on perustanut oman, ESPAn tyyppisen liiketoimintayksikkönsä INESCOn. Lisäksi ESPA on yhdessä Motivan ja ESCO-toiminnasta kiinnostuneiden insinööritoimistojen kanssa kehittänyt Suomeen sopivia vaihtoehtoisia ESCO-sopimusmalleja.

Miten sijoitus ESPAan sopii Lumituuli Oy pitkän tähtäimen suunnitelmiin?

ESPAn toimintamallissa on ajateltu yhtiön sitoutuvan energiasäästöinvestointeihin, joiden takaisinmaksuaika on n. 5 vuotta (kts. www.enespa.fi). Tällaiset investoinnit tuottavat selvästi pankkikorkoa paremman tuoton. Lumituulen kannalta ongelmallinen asia on tietysti se, että sijoitus muuttuu samalla vähemmän likvidiksi. Lumituulen hallitus ei oleta ESPAn osakkeille syntyvän sellaisia jälkimarkkinoita, että ne mahdollistaisivat osakkeiden nopean realisoinnin tulevaisuudessakaan.

Toisaalta Lumituulen nykyinen sijoitus ESPAan, 400.000mk, jolla yhtiöllä on 35% osuus ESPAn osakkeista, on kuitenkin melko pieni raha suunniteltaessa uutta tuulivoimalainvestointia. Edellisen voimalahankkeen kokonaisbudjetti oli n. 6.000.000mk ja tulevien hankkiden tulisi kasvaa tästä melko paljon, jotta tuulivoimatuotannon hintaa saataisiin edelleen laskettua. ESPA-sijoituksen on siis ajateltu olevan Lumituulelle tapa tuoda esille energiasäästöinvestointien merkitystä suomalaisessa energiapolitiikassa ja löytää uusia asiakaskontakteja tulevia tuulivoimalainvestointeja varten samalla kun sijoitetulle pääomalle saadaan yhtiön muihin varoihin nähden hyvä tuotto.

Lumituulen tavoitteiden kannalta on kuitenkin toivottavaa, että ESPA pystyisi käynnistämään oman liiketoimintansa melko nopeasti. Vasta tällä tavalla voidaan saavuttaa todellisia taloudellisia ja imagollisia hyötyjä. Kuitenkin samalla on niin, että ESPAn hätiköity sitoutuminen vähemmän kannattaviin ja siksi pitkään kestäviin energiasäästöinvestointeihin ei ole Lumituulen kannalta mielekäs vaihtoehto. Lumituulen edustajana Aarne Koutaniemi onkin ESPAn kokouksissa korostanut, että yhtiölle on annettava rauha kehittää liiketoimintaansa kun samalla pidetään huoli siitä, että yhtiöön sijoitetut varat tuottavat kohtuullisen tuoton.

Forums: